ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียน
13 พ.ค. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นป.1
03 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
      โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) มีกำหนดการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นี้ โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางวัฒนธรรมประเพณีของไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมในวันลอยกระทง 
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)/ชุดพื้นเมือง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
28 ส.ค. 60 ถึง 30 ส.ค. 60 กิจกรรมค่ายคุณธรรม
     โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ได้จัดกิจกรรมโครงการ ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา2560 ขึ้นโดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 5 เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาติศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 3 วัน 

     สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๑ มีพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล) หัวน้าพระวิปัสสนาจารย์หนเหนือ กองการวิปัสสนาธุระ เป็นเจ้าสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ให้การสอน การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนผู้ที่สนใจ ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และมีการจัดให้สอบอารมณ์ ทุกวัน (ยกเว้นวันพระ)

 

วัดพระธาติศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายวิชาการ
21 ส.ค. 60 ถึง 23 ส.ค. 60 โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล
      โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)  ระดับชั้นอนุบาล1 - 3 มีกำหนดการเข้าร่วมแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ฝึกเรียนรู้ในสถานการณ์จริงได้ด้วยตนเอง
สวนสัตว์เชียงใหม่/ชุดพละศึกษา ฝ่ายวิชาการ
17 ส.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   มีกำหนดการเดินทางเพื่อนำนักเรียนเข้าเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ณ วัดแม่แก้ดน้อย ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ฝึกเรียนรู้ในสถานการณ์จริงได้ด้วยตนเอง เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจตั้งแต่วัยเด็ก   
      
วัดแม่แก้ดน้อย ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่/ชุดพละศึกษา ฝ่ายวิชาการ
15 ส.ค. 60 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา2560
          โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องประชุม ตึก2 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 
11 ส.ค. 60 กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
       โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)  กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ระรึกถึงพระคุณของแม่ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม อาทิ การจัดทำดอกมะลิ  จัดทำการ์ดวันแม่ การวาดภาพระบายสี และอื่น ๆ 
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 ส.ค. 60 กิจกรรม “ปลูกข้าว” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          ช่วงเช้าของวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม ปลูกข้าว เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและร่วมเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยมี ดร.เมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  นับเป็นโอกาสที่มีค่าสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ที่ได้เข้าร่วมปลูกข้าวเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี2560

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายวิชาการ
05 ส.ค. 60 ร่วมงานมหกรรมคืนความรู้สู่สังคม
        โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) เข้าร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน "มหกรรมคืนความรู้สู่สังคม" ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมชุมชนการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาครูให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC:Professional Learning Community) ที่ทางโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาครู นักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันซึ่งในการมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม นิทรรศการ การแสดงที่หลากหลาย ถือได้ว่าเป็นการเปิดบ้านของเราให้ได้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
28 ก.ค. 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐
       เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 28 ก.ค. 2560  ทางโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่เขต 4  นำกองลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีทบทวนคำปฏิญาน สวนสนามและ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง    นอกจากนี้ ท่านนายกเทศมนตรี ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ข้าราชการ ผู้บริหาร คณะครู ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกับถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดประสาทธรรม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง/วัดประสาทธรรม อำเภอหางดง
27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทย

โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) จะได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและ วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

     สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย รวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ"  

โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 ก.ค. 60 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่67 ปีการศึกษา 2560
          โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้แสดงความสามารถของตนอย่างเต็มที่ 
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
25 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
          โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)   จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อเป็นการรำลึกถึงประเทศไทย ให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่า เห็นความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป.....กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่หลากหลาย เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและความเชื่อมั่นในตนเอง การกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)

โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) กลุ่มสาระภาษาไทย
19 ก.ค. 60 การประกวดแข่งขันฟ้อนเล็บ เนื่องในงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ41 ปี และชมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา2560
     โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันฟ้อนเล็บ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 12 คน  เนื่องในงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ41 ปี และชมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ  ประจำปีการศึกษา2560"  ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ /ชุดฟ้อนเล็บ ฝ่ายวิชาการ
12 ก.ค. 60 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
              โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2560  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 จำนวน 7 รายการคือ

    1. การประกวดคัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6

     2. การประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

     3. การประกวดวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

     4. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6

     5. การประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6

     6. การประกวดการประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6

     7. การประกวดทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

จังหวัดพิษณุโลก งานวิชาการ
11 ก.ค. 60 ถึง 17 ก.ค. 60 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน
     เจ้าหน้าที่ทีมหน่วยทันตกรรมโรงพยาบาลหางดง มาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และรักษาฟันให้กับเด็กนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์ งานอนามัยโรงเรียน
07 ก.ค. 60 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปี 2560
วันเข้าพรรษาถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธ ที่ได้ยืดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8  ปี พ.ศ.2560 จึงตรงกับวันที่  9 กรกฎาคม 2560  ทางโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ต่อเนื่องประจำทุกปี โดยในปีนี้คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ได้ร่วมทำบุญ ร่วมกันตกแต่งต้นแทียนและถวายเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์ ในเขตอำเภอหางดง  ถือว่าเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ฝ่ายบริหารทั่วไป
30 มิ.ย. 60 พิธีกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สมาคมวิชาชีพครูอำเภอหางดงและโรงเรียนในเขตอำเภอหางดงร่วมกันจัดกิจกรรม พิธีกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลหางดง ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
สนามกีฬาเทศบา่ลหางดง แต่งกายเครื่องแบบลูกเสือตามสังกัด
26 มิ.ย. 60 โครงการรณ์รงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ห้องประชุมอาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560
   โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของครู และสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในพิธีไหว้ครู  ถือเป็นประเพณีที่นิยมปฏิบัติสืบต่อๆ กันมา จนถือได้ว่าเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในวิชาชีพครูให้แก่เด็กนักเรียน ในปีนี้ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารเอนกประสงค์ และอาคารอนุบาล  สร้างความประทับใจทั้งศิษย์และครูอย่างยิ่ง
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
31 พ.ค. 60 วันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีกิจกรรมแข่งขันทำป้ายวันงดสูบบุหรี่โลกแล้วเดินรณรงค์รอบๆโรงเรียน และมีนักเรียนให้คะแนนตัดสินป้ายรณรงค์ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
25 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
08 ต.ค. 59 ถึง 24 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1/2559
28 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
ชุดนักเรียน ผ่ายบริหารงานวิชาการ
02 ก.ย. 59 ทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 2
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู
06 มิ.ย. 59 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
05 มิ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ม.นอร์ท-เชียงใหม่
25 ธ.ค. 58 กิจกรรมกีฬากลุ่มแม่ท่าช้างสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑
เชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มแม่ท่าช้างสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ สนามกีฬาโรงเรยนเทศบาลหางดง โดยมีโรงเรียนทรายมูล โรงเรียนน้ำแพร่ โรงเรียนแสนตอ และโรงเรียนเทศบาลหางดง มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาตัวน้อยๆของโรงเรียนเทศบาลหางดงด้วยนะครับ
ชุดกีฬาสี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
18 ธ.ค. 58 งานกีฬานักเรียนโรงเรียนเทศบาลหางดง ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 5
เชิญชวนท่านผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมงานกีฬานักเรียนโรงเรียนเทศบาลหางดง ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 5
ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลหางดง ร่วมมาเป็นกำลังใจให้บุตรหลานของท่านนะครับ
ชุดกีฬาสี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
18 พ.ค. 58 เปิดเทอม ปีการศึกษา 2558
เปิดเทอม ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 แต่งกายชุดนักเรียนนะครับ
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
08 เม.ย. 58 ถึง 10 เม.ย. 58 งานสืบฮีต ตามฮอย ผ่อกอยปีใหม่เมือง เทศบาลตำบลหางดง 8-10 เมษายน 2558
โรงเรียนขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม งานสืบฮีต ตามฮอย ผ่อกอยปีใหม่เมือง เทศบาลตำบลหางดง 8-10 เมษายน 2558 ณ เทศบาลตำบลหางดง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
29 มี.ค. 58 รับผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
เรียนผู้ปกครอง นักเรียนทุกคน เข้ารับรับผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ในวันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ตั้งแต่เวลา 8.00 น เป็นต้นไป และดูรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ใครจะได้อยู่ห้องไหน ครูประจำชั้นเป็นใคร มาลุ้นกันนะครับ
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20 มี.ค. 58 ปิดเทอม 2/2557
ปิดเทอม 2/2557 
ฝ่ายบริหางงานวิชาการ
19 มี.ค. 58 พิธีมอบสัมฤทธิ์บัตร"บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 4"และงานประจำปี
พิธีมอบสัมฤทธิ์บัตร"บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 4"และงานประจำปี 
ทางโรงเรียนขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสัมฤทธิ์บัตร"บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 4" และชมการแสดงของนักเรียนประจำปี ชมนิทรรศการทางวิชาการ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 19 มี.ค.2558 ณ อาคารไทยเข้มแข็ง เทศบาลตำบลหางดง
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 มี.ค. 58 จัดทำแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2557
จัดทำแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 16 มี.ค. 2558
นร.เตรียมเอกสารให้พร้อม ใบงานต่างๆ ชิ้นงาน แบบฝึก แบบทดสอบ รวบรวมมาทำแฟ้มสะสมงาน
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหางงานวิชาการ
16 มี.ค. 58 ถึง 19 มี.ค. 58 งานผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโรงครัวของโรงเรียน ปี 2558
งานผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโรงครัวของโรงเรียน ปี 2558 จะทอดถวายในวันที่ 19 ม.ค.2558 เวลา 18.00 น. ณ อาคารไทยเข้มแข็ง เทศบาลตำบลหางดง ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมทำบุญพร้อมกัน
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 สอบปลายภาค 2557
สอบปลายภาค 2557 วันที่ 11-13 มีนาคม 2557
นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหางงานวิชาการ
30 ธ.ค. 57 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 30 ธ.ค.57 ตั้งแต่เวลา 8.30น.-12.00น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) จึงเรียนมาให้ทราบโดยพร้อมเพรียงกัน
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
26 มิ.ย. 57 กิิิจกรรมวันสุนทรภู่
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
12 มิ.ย. 57 กิิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู ที่ได้ความรู้ อบรมสั่งสอน โดยมีกิจกรรมแข่งขันจัดพานดอกไม้ พานธูปเทียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา แต่ละห้องเรียนมีการคัดเลือกตัวแทนคนถือพาน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา 
ชุดนักเรียน งานบริหารงานทั่วไป
09 มิ.ย. 57 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2557
ทางฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2557 ขึ้น ในวันจันทร์ ที่ 9 มิถุนายน 2557 โดยมีผู้สมัคร จำนวน 3 พรรค ได้แก่ พรรคดีมีวินัย นำทีมโดยเด็กหญิงรัญชิดา ภักดีคีรี  พรรคเด็กดี นำทีมโดยด.ช.บุณยกร  บุญศรีและพรรคพลังสามัคคี นำทีมโดยด.ญ.กชวรรณ กิดา เชิญชวนนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาลงคะแนนเสียงได้ ตั้งแต่เวา 8.30 -14.30 น. 9 มิ.ย. เข้าคูหากาเบอร์เดียว
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 พ.ค. 57 ยินดีต้อนรับ วันเปิดเทอม 1/2557
ยินดีต้อนรับ วันเปิดเทอม 1/2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
02 เม.ย. 57 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 เมษายน 2557 เพื่อรับฟังการช้ีแจง ข่าวสารต่างๆ จากทางโรงเรียนและสร้างความเข้าใจ สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ร่วมกันหาแนวทางพัฒนาโรงเรียน พัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขแล้วมาลุ้นกันว่าจะได้อยู่ห้องไหนนะครับลูกๆ เชิญท่านผู้ปกครองมาพร้อมเพียงกัน เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรร์)
ชุดสภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 มี.ค. 57 งานประจำปี / งานมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3
ทางโรงเรียนได้จัดงานประจำปี / งานมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้น ในวันพุธ ที่ 19 มี.ค. 57 ณ อาคารไทยเข้มแข็ง สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง งานเริ่มเวลา 17.00 น. เรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับ
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
18 มี.ค. 57 เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงานผ้าป่าโรงเรียน
เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงานผ้าป่าโรงเรียน เวลา 15.00 น. ณ โรงยิม โรงเรียนเทศบาลหางดงฯ
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 มี.ค. 57 สอบซ่อม ซ้อมการแสดง จัดทำแฟ้มสะสมงาน
ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนมาสอบซ่อม ซ้อมการแสดง จัดทำแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57 สอบปลายภาค 2/2556
สอบปลายภาค 2/2556 ในวันที่ 12-14 มี.ค.57 เป็นการวัดความรู้ ทักษะ พัฒนาการของนักเรียนทุกรายวิชา ขอให้นักเรียนเตรียมตัวสำหรับการสอบด้วยนะครับ แต่งกายชุดนักเรียน นักเรียนชายให้ตัดผมมาให้ถูกระเบียบ นักเรียนหญิงผูกโบว์ให้เรียบร่้อย และนักเรียนที่ยังขาดส่งงานให้ส่งที่ครูประจำวิชาด้วย
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 มี.ค. 57 รับรายงานตัวนักเรียนใหม่
รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ณ โรงยิม โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ฝ่ายบริหารทั่วไป
02 มี.ค. 57 กิจกรรมกีฬาประชาชนเทศบาลตำบลหางดง
ทางเทศบาลตำบลหางดงได้กิจกรรมกีฬาประชาชนเทศบาลตำบลหางดงขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 7.30 น. โดยมีทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน
ชุดกีฬาสีชมพู ฝ่ายบริหารทั้วไป
27 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้น ป.2
ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้น ป.2 ทางโรงเรียนได้จัดสอบให้กับนักเรียนชั้นป.2 ทดสอบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่ 9.00 น ถึง 14.30 น. ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมด้วยนะครับ
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
20 ก.พ. 57 กิจกรรมประดับดาวลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
ท่านฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดกิจกรรมประดับดาวแก่ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
ดาวดวงที่ 1 ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง กอง 3 ป.1
ดาวดวงที่ 2 ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง กอง 2 ป.2
ดาวดวงที่ 3 ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง กอง 3 ป.3
การประดับดาวนั้นเป็นเครื่องหมายว่าลูกเสือ-เนตรนารีได้ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีตามหลักสูตรลูกเสือสำรองในชั้นปีนั้นๆ
จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ฝ่ายบริหารทั่วไป
07 ก.พ. 57 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง กิจกรรมในครั้งนี้มีฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ผ่านการประเมินกิจกรรมลูกเสือ ในวันที่ 7 ก.พ.2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
ชุดลูกเสือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
16 ม.ค. 57 กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2557
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2557
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4  และหน่วยงานทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 12.00 น. ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน
ชุดสูทสีดำ ฝ่ายบุคลากร
11 ม.ค. 57 เชิญร่วมงานวันเด็ก ปี 2557 ที่โรงเรียนเทศบาลหางดงฯ
เชิญร่วมงานวันเด็ก ปี 2557 ที่โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ในวันที่ 11 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.30 น.
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 ธ.ค. 56 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
ปีนี้ทางโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน พี่ น้อง ได้ร่วมกันพบปะสังสรรค์กัน โดยมีกิจกรรมมากมาย รับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมแลกของขวัญเป็นต้น
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 พ.ย. 56 กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ
กิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ
เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ ฯลฯ
นำโดยนายสุเทพ  อินตาวงศ์ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ดำเนินการจัดกิจกรรมและเป็นประะธานในพิธี พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้บังคับลูกเสือและเนตรนารีสำรอง นำลูกเสือและเนตรนารีสำรองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) เวลา 8.30 น. จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ชุดลูกเสือ ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 พ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (Meeting Classroom) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3 เพื่อร่วมกันระดมความคิดระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน ครูประจำชั้นในการระดมความคิด ปรึกษาหารือในการกำหนดนโยบายการพัฒนาโรงเรียน การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งด้านการเรียน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ พัฒนาทักษะกระบวนการการเรียนรู้ พฤติกรรมอันไม่พึ่งประสงค์ การร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขึ้นในวัน อังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ส.2556 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลหางดงฯ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 พ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (Meeting Classroom) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2 เพื่อร่วมกันระดมความคิดระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน ครูประจำชั้นในการระดมความคิด ปรึกษาหารือในการกำหนดนโยบายการพัฒนาโรงเรียน การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งด้านการเรียน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ พัฒนาทักษะกระบวนการการเรียนรู้ พฤติกรรมอันไม่พึ่งประสงค์ การร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขึ้นในวัน อังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ส.2556 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลหางดงฯ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 พ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (Meeting Classroom) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อร่วมกันระดมความคิดระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน ครูประจำชั้นในการระดมความคิด ปรึกษาหารือในการกำหนดนโยบายการพัฒนาโรงเรียน การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งด้านการเรียน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ พัฒนาทักษะกระบวนการการเรียนรู้ พฤติกรรมอันไม่พึ่งประสงค์ การร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขึ้นในวัน อังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ส.2556 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลหางดงฯ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 พ.ย. 56 กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันลอยกระทง ปีนี้ทางฝ่ายบริหารทั่วไป งานชุมชนสัมพันธ์ จัดโครงการวันสำคัญอีกกิจกรรมวันลอยกระทง ปีนี้พบกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศขวัญใจโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) การสาธิตและประดิษฐ์กระทงจากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ การประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็ก การประกวดโคมลอย และกิจกรรม่รำวงย้อนยุค การละเล่นของเล็กไทยต่างๆ ผู้ปกครองท่านใดสนใจติดต่อขอร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ห้องธุรการได้ในวันและเวลาราชการ แล้วมาเจอกันกับกิจกรรมลอยกระทงของเด็กๆเทศบาลหางดง ครั้งที่ 1 ว่าืจะเป็นอย่างไร มาสนุกกันแบบเด็กๆอีกครั้งนะครับ
ชุดพื้นเมือง ฝ่ายบริหารทั่วไป
04 พ.ย. 56 เปิดภาคเรียน 2/2556
ฝ่ายวิชาการได้กำหมดวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 ในวันที่ 4 พ.ย. 2556 ให้นักเรียนทุกคนมาเรียนตามปกติ
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ
23 ต.ค. 56 เชิญชวนเข้าร่วมงานวันปิยมหาราช 56
ฝ่ายบุคลากรขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมงานวันปิยมหาราชและถวายพวงมาลา ในวันที่ 23 ต.ค.2556 ณ ท่าว่าการอำเภอหางดง เวลา 7.30 น.
ชุดปกติขาว/ชุดข้าราชการ ฝ่ายบุคลากร
21 ต.ค. 56 ถึง 01 พ.ย. 56 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2556
ทางโรงเรียนได้กำหนดการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2556 ขอเชิญชวนคณะครูทุกท่านมาปฏิบัติราชการตามปกติ ในวันที่ 21 ต.ค. - 1 พ.ย. 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางวิชาการ ความพร้องทางด้านอาคารสถานที่ พัฒนาห้องเรียน ห้องศูนย์ปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องจริยธรรม ห้องพยาบาลและห้องสภานักเรียนเป็นต้น
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
09 ต.ค. 56 ถึง 11 ต.ค. 56 ประชุมสัมมนาครู 1/2556
ทางฝ่ายบุคลากรได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาครู สรุปงานในภาคเรียนที่ผ่านมา ในวันที่ 9 - 11 ต.ค. 2556 เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดตารางเรียนตารางสอน สรุปกิจกรรมตามโครงการ ประเมินโครงการที่ผ่านมา   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาบุคลากร โดยทุกคนมีส่วนร่วมจากการวิเคราะห์ SWOT มาสู่แนวปฏิบัติร่วมกันในการทำงานร่วมกันให้เป็นทิศทางเดียวกัน
ชุดสุภาพ ฝ่ายบุคลากร
09 ต.ค. 56 ปิดภาคเรียนที่ 1/2556
ทางฝ่ายวิชาการได้กำหนดวันปิดภาคเรียนสำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2556 ในวันที่ 9 ต.ค. ถึง วันที่ 3 พ.ย. 2556 ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ฝ่ายวิชาการ
08 ต.ค. 56 กิจกรรม Big Cleaning Day 56
ฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 56 ภาคในโรงเรียนขึ้น เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดต่อไป
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
07 ต.ค. 56 กิจกรรมทำแฟ้มสะสมงาน
ทางฝ่ายวิชาการได้จัดทำกิจกรรมจัดทำแฟ้มสะสมงานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ให้นักเรียนรวบรวมผมงานต่างๆ ที่ผ่านมาในภาคเรียนนี้นำมาจัดทำแฟ้มด้วยนะครับ
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
02 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 สอบปลายภาค 1/2556
ฝ่ายวิชาการได้กำหนดการสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2556 ขอให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบนะครับ
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
30 ก.ย. 56 กิจกรรมทัศนศึกษาป.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ลำปาง
กิจกรรมทัศนศึกษาป.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ลำปาง เพื่อศึกษาเก่ยวกับศาสตร์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าจำลอง ธรณีวิทยา ชีววิทยา ร่างกายของเรา เทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น 
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 ก.ย. 56 กิจกรรมทัศนศึกษา "ชีวิตสัตว์โลก" สวนสัตว์เชียงใหม่ ของนักเรียนอนุบาล ปี 2556
กิจกรรมทัศนศึกษาอ.1-3 "ชีวิตสัตว์โลก" สวนสัตว์เชียงใหม่ ปี 2556 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ขี้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริงเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ  การดำรงค์ชีวิตของสัตว์ ความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิด  
ชุดพลศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 ก.ย. 56 กิจกรรมทัศนศึกษา ป.2 ศึกษาศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ แม่ริม เชียงใหม่
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.2 ศึกษาศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ แม่ริม เชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวปฏิบัติการทำเกษตรพอเพียง เช่น ปลูกข้าว ไถนาแบบดั้งเดิม การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการปลูกข้าว และสร้างความตระหนักต่อพระคุณของข้าว ท่านผู้ปกครองท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสนใจติดต่อธุรการด่วน แล้วมาดูกันว่าลูกเทศบาลหางดงปลูกข้าวแล้วจะเป็นอย่างไร 
ชุดพละ บริหารทั่วไป
05 ก.ย. 56 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ป.1
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ป.1 ไปน้ำพุร้อนสันกำแพง ศึกษาธรณีวิทยา แวะทดลองทางวิทยาศาสตร์ อิ่มอร่อยกับไข่ต้ม
ชุดลูกเสือ บริหารทั่วไป
29 ส.ค. 56 ทัศนศึกษานอกสถานที่ อนุบาล 3
ทัศนศึกษา นรก สวรรค์ ที่วัดแม่แก้ดน้อย (วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม) 

หมู่ 5 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
ชุดพละ บริหารทั่วไป
28 ส.ค. 56 ทัศนศึกษานอกสถานที่ อนุบาล 2

ทัศนศึกษา งาน “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก” ครั้งที่ 1 @ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

ชุดพละ บริหารทั่วไป
28 ส.ค. 56 ถึง 30 ส.ค. 56 กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4
กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4 มาขอใช้สถานที่โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)จัดกิจกรรมดังกล่าว ในฐานะเจ้าบ้านขอยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ชุดสุภาพ บริหารทั่วไป
27 ส.ค. 56 ทัศนศึกษานอกสถานที่ อนุบาล 1
ทัศนศึกษานอกสถานที่ อนุบาล 1  ร่วมงาน “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก” ครั้งที่ 1 @ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
ชุดพละโรงเรียน บริหารทั่วไป
22 ส.ค. 56 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ป.3
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ป.3 ปีนี้เข้าศึกษาชีวประวัติศิลปินแห่งชาติบ้านพ่อครูคำ กาไวย และศึกษาโปราณสถานวัดท้าวคำวัง
ชุดลูกเสือ บริหารทั่วไป
30 ก.ค. 56 ถึง 09 ส.ค. 56 สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนระลึกคุณและความรักของแม่ผู้ให้กำเนิดและให้นักเรียนแสดงความรักที่มีต่อแม่ มีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมประกวดภาพระบายสี
2. กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดและดอกมะลิ
3. กิจกรรมเขียนเรียงความเรื่องแม่
4. กิจกรรมประกวดร้องเพลงวันแม่ 
5. กิจกรรมคัดเลือกแม่ดีเด่นระดับชั้นละ 1 คน
6. กิจกรรมถวายพระพรวางพานพุ่ม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เรียนเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)

ชุดพื้นเมือง บริหารทั่วไป
26 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2556
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 2556 ขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย โดยมีกิจกรรมหลายหลาย มีการประกวดวาดภาพระบายสี คัดไทย อ่านกลอนอาขยาย ประกวดตัวละครในวรรณคดี 
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันไหว้ครู
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2556 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงบุญคุณของครู อาจารย์ที่อบรม สั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้
ซาฟารีม่วง ฝ่ายบริหารทั่วไป
03 มิ.ย. 56 ถึง 06 มิ.ย. 56 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
งานกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้นักเรียนตระหนักถึงระบอบประชาธิปไตย
ซาฟารีม่วง ฝ่ายบริหารทั่วไป
31 พ.ค. 56 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมเดินรณรงค์และจัดกิจกรรมรณค์ต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องในวันคล้ายวันงดสูบบุหรี่โลก
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
23 พ.ค. 56 กิจกรรมพานักเรียนเข้าวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดกิจกรรมพานักเรียนเข้าวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตร ตรัสรู้และปรินิพพาน พร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามของชายไทย ในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวียนเทียนและรับฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับวันวิชาขบูชา จากเจ้าอาวาสวัดประสาทธรรม ณ วัดประสาทธรรม อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ทางโรงเรียนได้กำหนด การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เป็นวันเริ่มจัดการเรียนการสอนวันแรก
ครูชุดข้าราชการ, ซาฟารีสีม่วง, นร.ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
31 มี.ค. 56 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนและแนวปฏิบัติของนักเรียน พบครูประจำชั้น รับผลการเรียน และกิจกรรม Meeting Classroom
ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
27 มี.ค. 56 ถึง 28 มี.ค. 56 อบรมเชิงสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน
อบรมเชิงสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสู่ครูมืออาชีพ
ชุดสุภาพ ฝ่ายบุคลากร
23 มี.ค. 56 ถึง 25 มี.ค. 56 ชมรม to be number one เข้าแข่งขันรายการ ไทยแลนด์ก็อคทาเลน รอบคัดเลือก กรุงเทพ
ชมรม to be number one เข้าแข่งขันรายการ ไทยแลนด์ก็อคทาเลน รอบคัดเลือก กรุงเทพ ซื่งผ่านเข้ารอบจากรอบภาคเหนือที่ เซนทรัล แอร์พอต เชียงใหม่ สู้ๆนะเด็กเทศบาลหางดง
ชุดการแสดง ชมรม to be number one
21 มี.ค. 56 กิจกรรมรับสัมฤทธิ์บัตรจบการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2555
กิจกรรมรับสัมฤทธิ์บัตรจบการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2555 ทางโรงเรียนจัดขึ้นวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาบหางดง ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป เชิญชวนผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาและการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น อย่างพร้อมเพียงกัน 
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 มี.ค. 56 ถึง 15 มี.ค. 56 สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนได้กำหนดการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2556 เชิญชวนผู้ปกครองกำชับบุตรหลานให้อ่านหนังสือสอบด้วยนะค่ะ
อาคารประถม ร.ร.เทศบาลหางดง งานวิชาการประถม
01 มี.ค. 56 ถึง 03 มี.ค. 56 งานสืบฮีต ตามฮอย ผ่อกอยปีใหม่เมือง เทศบาลตำบลหางดง ปี 2556
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสืบฮีต ตามฮอย ผ่อกอยปีใหม่เมือง เทศบาลตำบลหางดง ปี 2556 ในวันที่ 1 -3 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมหลายอย่างดังนี้
1. ถนนคนเดิน
2. ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
3. ประกวดอาหารพื้นเมือง ขนมพื้นเมือง
4. ส้มตำลีลา
5. มัจฉากาชาด
6. การแสดงของแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลหาหงดง
7. ซุ้มนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ
    ฯลฯ

ชุดพื้นเมือง ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 ก.พ. 56 กิจกรรมพิธีประดับดาว ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ดาวดวงที่ 1, 2
กิจกรรมพิธีประดับดาว ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ดาวดวงที่ 1, 2
โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล ฐานความรู้ และระเบียบแถว ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียน
20 ก.พ. 56 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 4
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 4 ทางโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลหางดง จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 4 เพื่อตรวจสุขภาพ เฝ้าระวังโรคติดต่อ และสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกายให้สมบูรณ์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียนประถม ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
นักเรียน ชุดพละ ครู ซาฟารีสีม่วง ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
09 ก.พ. 56 ร่วมกันสร้างบุญ ทำบุญตักบาตร ร่วมกับทางอำเภอหางดง
ร่วมกันสร้างบุญ ทำบุญตักบาตร ร่วมกับทางอำเภอหางดง ตักบาตรพระ 1,112 รูป พบกันหน้าตลาดเทศบาลหางดงก่อน 06.00 น
เลื้อขาว กางเกงขาว ฝ่ายบริหารทั่วไป
08 ก.พ. 56 กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน ครั้งที่ 4
กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน ครั้งที่ 4 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมครั้งที่แล้ว ขอเชิญชวนคณะครูและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ในเวลา 14.30 - 15.30 น. ณ อาคารเรียนประถม ชั้น 1 อย่างพร้อมเพียงกัน
ชุดพื้นเมือง ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
20 ม.ค. 56 กิจกรรมแข่งกันกีฬาประชาชน ตำบลหางดง ปี 2556
เทศบาลหางดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมแข่งกันกีฬาประชาชน ตำบลหางดง ปี 2556 ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง ในเวลา 8.00 น. - 16.30 น. ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน
ชุดกีฬา เสื้อสีม่วง ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 ม.ค. 56 กิจกรรมวันครู ปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวันครู ปี 2556 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ณ หอประชม ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ในเวลา 08.00 น. - 12.00 น. ซึ่งทางโรงเรียนได้ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน
ชุดซาฟารี สีม่วง ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 ม.ค. 56 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ร่วมกับเทศบาลหางดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ เทศบาลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน 
เสื้อสีเขียว กางเกงสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
09 ม.ค. 56 ถึง 01 ก.พ. 56 กิจกรรมกีฬานักเรียนภายใน ปี 2556
โรงเรียนเทศบาลหางดง จัดกิจกรรมกีฬานักเรียนภายใน ปี 2556 ขึ้นในวัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลหางดง ในเวลา 08.00 น. - 16.00 น. เชิญชวนคณะครูที่ปรึกษาประจำหมู่สี ร่วมเตรียมความพร้อมของนักเรียนในหมู่สี และฝึกซ้อมนักก๊ฬา กองเชียร์ ให้พร้อมเพียงกัน
ชุดพละ เสื้อสีม่วง ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 มิ.ย. 55 ถึง 29 มิ.ย. 55 สัปดาห์ภาษาไทย
ณ โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) งานวิชาการ
14 มิ.ย. 55 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

 

โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) กิจการนักเรียน
14 มิ.ย. 55 กิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน
ณ โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) งานกิจการนักเรียน