ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 
 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
สังกัดเทศบาลหางดง
---------------------
    ทางโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)ได้เปิดทำการเรียนการสอนจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
 
     1. หลักสูตรปฐมวัย
            -  อนุบาล 1  (2 ขวบ ครึ่ง)
            -  อนุบาล 2  (3 ขวบ)
            -  อนุบาล 3  (4 ขวบ)
     2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            -  ประถมศึกษาปีที่ 1
            -  ประถมศึกษาปีที่ 2
            -  ประถมศึกษาปีที่ 3
            -  ประถมศึกษาปีที่ 4
            -  ประถมศึกษาปีที่ 5
            -  ประถมศึกษาปีที่ 6


 
 
*****************