ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               

                โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)  สังกัดเทศบาลตำบลหางดง   ตั้งอยู่เลขที่ 888  หมู่ 4 ตำบลหางดง  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่   จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหางดง  ในการคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง สมัยสามัญสมัยที่  2  ครั้งที่   1  ประจำปีงบประมาณ  2551   เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  ให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลโดยใช้ชื่อว่า  "โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหางดง" และได้มีประกาศเทศบาลตำบลหางดง   เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหางดง  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 ในสมัยท่านนายกจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดงที่ให้ความสำคัญของการศึกษา จึงทำการก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาเยาวชนในเขตพื้นที่ให้มีการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพเท่าเทียบกับสถานศึกษาในท้องถิ่น

                เริ่มเปิดจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 12  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2552  ในระดับชั้นอนุบาล 1  และอนุบาล 2  มีนักเรียนจำนวน  67  คน   มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน  ครูพลศึกษา(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ) จำนวน 1 คน โดยมีนายพัฒนา  พึ่งบุญ ณ อยุธยา รองปลัดเทศบาลตำบลหางดง  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา   โดยมีนายกจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง เป็นประธานกรรมการสถานศึกษา

                ปีงบประมาณ 2550 ได้งบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียน แบบ สน.ศท อนุบาล 8 ปรับปรุง 2545 เด็กเล็ก 200 ขนาด 4ชั้น           จำนวน  9 ห้องเรียน เป็นเงิน 5,100,000 บาท ซึ่งใช้เป็นอาคารสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

                ปีงบประมาณ 2552 ได้รับจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียน แบบ สก.ศพด.3   เป็นเงิน 2,473,000 บาท สำหรับการเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นเด็กเล็ก และได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารเรียน  ขนาด 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง เป็นเงินทั้งสิ้น  9,040,000 บาท  เป็นอาคารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

                ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณจากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สร้างอาคารอเนกประสงค์   เป็นเงิน 8,585,000 บาท มีนักเรียนจำนวน 100 คน  แยกเป็น 2 ระดับ รวม  4 ห้องเรียน   คือระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 2 ห้องเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ได้มีการปรับขยายชั้นเรียนตามเกณฑ์อายุ ชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ)  อนุบาล 2  (4 ขวบ) และอนุบาล 3 (5 ขวบ) มีนักเรียนรวม 120 คน รวม 5 ห้องเรียน คืออนุบาล 1 จำนวน  2 ห้องเรียน อนุบาล 2 จำนวน  2 ห้องเรียน และอนุบาล 3 จำนวน  1 ห้องเรียน  

                ปีการศึกษา 2554 ได้เปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับประถมศึกษา มีทั้งหมด 8 ห้องเรียน คือ อนุบาล 1 จำนวน  2 ห้องเรียน อนุบาล 2 จำนวน  2 ห้องเรียน อนุบาล 3 จำนวน  2 ห้องเรียน และประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 228 คน

                เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)” โดย นายสุเทพ   อินตาวงศ์    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน  

               ปีการศึกษา 2555 ได้เปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับประถมศึกษา มีทั้งหมด 12 ห้องเรียน คือ อนุบาล จำนวน  3 ห้องเรียน อนุบาล จำนวน  3 ห้องเรียนอนุบาล จำนวน  2 ห้องเรียน ประถมศึกษาปี 1 จำนวน 2 ห้องเรียนและประถมศึกษาปี 2 จำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 342 คน

               ปีการศึกษา 2556 ได้เปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับประถมศึกษา มีทั้งหมด 15 ห้องเรียน คือ อนุบาล จำนวน  3 ห้องเรียน อนุบาล จำนวน  3 ห้องเรียนอนุบาล จำนวน  3 ห้องเรียน ประถมศึกษาปี 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ประถมศึกษาปี 2 จำนวน 2 ห้องเรียนและประถมศึกษาปี 3 จำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 407 คน
               ปีการศึกษา 2557 ได้เปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับประถมศึกษา มีทั้งหมด 19 ห้องเรียน คือ อนุบาล จำนวน  3 ห้องเรียน อนุบาล จำนวน  3 ห้องเรียนอนุบาล จำนวน  3 ห้องเรียน ประถมศึกษาปี จำนวน 3 ห้องเรียน ประถมศึกษาปี 2 จำนวน 3 ห้องเรียนและประถมศึกษาปี 3 จำนวน ห้องเรียน ห้องเรียนและประถมศึกษาปี 4 จำนวน 2 ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 501 คน
               ปีการศึกษา 2558 ได้เปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับประถมศึกษา มีทั้งหมด 22 ห้องเรียน คือ อนุบาล จำนวน  3 ห้องเรียน อนุบาล จำนวน  3 ห้องเรียนอนุบาล จำนวน  3 ห้องเรียน ประถมศึกษาปี จำนวน 3 ห้องเรียน ประถมศึกษาปี 2 จำนวน 3 ห้องเรียนและประถมศึกษาปี 3 จำนวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนและประถมศึกษาปี 4 จำนวน ห้องเรียน ห้องเรียนและประถมศึกษาปี 5 จำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 601 คน