ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560
 
ลำดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนรวม
ชาย หญิง
อนุบาล 1/1 12 11 23
อนุบาล 1/2 10 12 22
อนุบาล 1/3 11 11 22
อนุบาล 2/1 12 13 25
อนุบาล 2/2 11 13 24
อนุบาล 2/3 12 12 24
อนุบาล 2/4 12 11 23
อนุบาล 3/1 13 16 29
อนุบาล 3/2 14 13 27
อนุบาล 3/3 14 15 29
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 17 15 32
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 20 13 33
ประถมศึกษาปีที่  1/3 14 18 32
ประถมศึกษาปีที่   2/1 20 13 33
ประถมศึกษาปีที่  2/2 21 12 33
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 18 14 32
ประถมศึกษาปีที่  3/1 20 16 36
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 17 18 35
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 18 16 34
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 21 16 37
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 22 15 37
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 21 15 36
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 18 20 38
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 17 22 39
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 18 18 36
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 23 12 35
รวมทั้งสิ้น 426 380 806
 
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.32 KB