ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลหางดง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางจรวยพร เร่งถนอมทรัพย์
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ ญาณภาพ
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายศาสตรา ใบงิ้ว
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางกัญญา ปัญญา
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาลตำบลหางดง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุไดย ฐานันดรกุล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายก๋องคำ ฝนห่าแก้ว
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิพัฒน์ ต่อใจ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ใบงิ้ว
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ไชยงาม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุรนต์ ดวงแสง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ ธีรภานุสรณ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายกนก วุฒิสรรพ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ ไชยวรรณ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :