ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาโรงเรียนเทศบาลหางดงฯ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาโรงเรียนเทศบาลหางดงฯ ประจำปี 2561
       โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลหางดง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา
ในโรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) ประจำปีการศึกษา 2561 และสถานที่สอบ โดยจะสอบในวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ดังรายชื่อต่อไปนี้

ระดับอนุบาล สถานที่สอบ ห้องโรงเรียนธนาคาร อาคาร 3 ชั้น 1
อนุบาล 1
ที่ ชื่อ - สกุล
1 เด็กชาย ปฏิภาณ บุตรศรี
2 เด็กชาย จิรโชติ วิราชไทย
3 เด็กชาย ชนวีย์ กันทะมา
4 เด็กชาย ณัฏฐ์กัญจน์ อินทะจักร์
5 เด็กชาย ธรรศกร คณาพิสิฐกุล
6 เด็กชาย ธนภัทร สุกใส
7 เด็กชาย รัชพล ทรายคำ
8 เด็กชาย ณัฐชนน อุดมวโรดม
9 เด็กหญิง กัลยกร คงชนบท
10 เด็กหญิง ธาราริน โตสุวรรณถาวร
11 เด็กหญิง นภัทรตา แว่นแก้ว
12 เด็กหญิง ปนิตา โพธิวงค์
13 เด็กหญิง ปัทมนันท์ ปัญญา
14 เด็กหญิง พิชญาภัค ทิพย์มาน
15 เด็กหญิง พิชญาภา ขนชัยภูมิ
16 เด็กหญิง พิมพ์พิศา ดวงนุรัตน์
17 เด็กหญิง เพชรลดา กางสำโรง
18 เด็กหญิง วชิรณาณ์ จันตาปวน
19 เด็กหญิง วรกมล อินตานิ
20 เด็กหญิง ศรัญญ่า สุขะตุงคะ
21 เด็กหญิง สุพิชญา ทิพย์จักร

อนุบาล 2
ที่ ชื่อ - สกุล
1 เด็กชาย พชร ใบใส
2 เด็กหญิง กนกพร แก้วสมวาง
3 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ รังทะษี
4 เด็กหญิง พิมพ์ชนก บุญมี
5 เด็กหญิง วรวรรณ สุยัง
6 เด็กหญิง วิชญาดา จันตาปวน
7 เด็กหญิง อันริสา เตจ๊ะนัง
อนุบาล 3
ที่ ชื่อ - สกุล
1 เด็กชาย ธนวิชญ์ วินเทอร์
2 เด็กชาย บริรักษ์ ถาวรธรรม
3 เด็กหญิง จีรานันท์ เดชปันคำ
4 เด็กหญิง ดรัลรัตน์ กึ้งคำ
5 เด็กหญิง ธัญชนก จันทกิจ
6 เด็กหญิง พรนัชชา ปัญญาวงค์
7 เด็กหญิง วริณธรณ์ ศรีนาคงาม
8 เด็กหญิง ศศิวิมล ฉิมดี
9 เด็กหญิง สุชาดา ขวัญใจ

ระดับประถทศึกษา สถานที่สอบ สอบข้อเขียนห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคาร 2 ชั้น 3
สอบสัมภาษณ์ ห้องอัจฉริยะ อาคาร 2 ชั้น 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
ที่ ชื่อ - สกุล
1 เด็กชาย กัณฑ์อเนก วาระวงค์
2 เด็กชาย กัณตพัฒน์ แก้วฟุ่น
3 เด็กชาย จิรายุ เดชปันคำ
4 เด็กชาย ณวัสพล แปงปวน
5 เด็กชาย ณัฐดนัย อินต๊ะดง
6 เด็กชาย ธนกฤต คุณงาม
7 เด็กชาย ธนโชติ วณิชย์วงค์วรกุล
8 เด็กชาย ธนัตถ์สิษฐ์ ปิ่นทอง
9 เด็กชาย ธีทัต เหย่าตระกูล
10 เด็กชาย ธีรภัทร ทะนงศักดิ์ศรีกุล
11 เด็กชาย ปภังกร สมใจ
12 เด็กชาย ปุริมปรัชญ์ แซ่เต็ม
13 เด็กชาย ภูรินทร์ เงินเมืองทา
14 เด็กชาย วิชญะ ฟักทอง
15 เด็กชาย วิรวิทย์ ดวงรุ้ง
16 เด็กชาย สันติยา ทองศรี
17 เด็กชาย อนันตกานต์ สืบจากติ๊บ
18 เด็กหญิง กมลชนก ทิมา
19 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เครือนวล
20 เด็กหญิง กัญญาพัชร เป็งคำ
21 เด็กหญิง กัญญารักษ์ สุวรรณสนธิ์
22 เด็กหญิง เกรียวรินทร์ ยอดศรีลี
23 เด็กหญิง จิรัชญา ทองลือ
24 เด็กหญิง ชญานิศ คำกาใจ
25 เด็กหญิง ชนม์นิภา ต๊ะสา
26 เด็กหญิง ชนากานต์ ปวันธาตุ
27 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ไชคำ
28 เด็กหญิง ตรียากานต์ นามไชยยา
29 เด็กหญิง ธนัชพร พรมวงศ์
30 เด็กหญิง ธนิศรา แก้วนิล
31 เด็กหญิง นภารัตน์ ธารสุขสมาจาร
32 เด็กหญิง พรชนก ยานะ
33 เด็กหญิง พุทธคุณ คำปาลี
34 เด็กหญิง สรัญญา สายเขียว
35 เด็กหญิง อนันฏกานต์ กินเขียว
36 เด็กหญิง อภิญญา อินทะศรี
37 เด็กชาย นรภัทร  บุญมี

ประถมศึกษาปีที่ 2
ที่ ชื่อ - สกุล
1 เด็กหญิง ฉัตรกมล ปัญจะสุวรรณ
2 เด็กหญิง ธนัชชา วินเทอร์
3 เด็กหญิง ภูมวารี อรทัยกิติกล
4 เด็กหญิง วนิดา ไชยวรรณ

ประถมศึกษาปีที่ 3
ที่ ชื่อ - สกุล
1 เด็กชาย ชวินทร์ภัทร วงศ์จันทร์ทิพย์
2 เด็กชาย วิษณุ รัการาษฎร์
3 เด็กชาย อริญชัย ไพรคำนาม
4 เด็กหญิง สุชญา ปิ่นทอง
5 เด็กหญิง อัญชิษฐา พัฒนโชติ
6 เด็กหญิง เอมี่ มิวเดล

ประถมศึกษาปีที่ 4
ที่ ชื่อ - สกุล
1 เด็กชาย จารวี สีวิใจ
2 เด็กหญิง ธนิสร อรทัยกิตติกุล
3 เด็กหญิง ธัญสินี จันทร์แปง

ประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ ชื่อ - สกุล
1 เด็กชาย กานต์ แฮร์รี่ มิวเดล
2 เด็กหญิง วริศรา บัวงาม

ประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ ชื่อ - สกุล
1 เด็กชาย บารมี ถาวรธรรม
2 เด็กหญิง รุ่งทิวา ลำดวล


หมายเหตุ  ประกาศผลการสอบคัดเลือในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
ให้มารายงานตัวมอบตัวในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  ณ  ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาลหางดงฯโพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 509 ครั้ง