ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)
สังกัดเทศบาลตำบลหางดง
---------------
 
ระดับชั้นอนุบาล 1
ลำดับ คำนำ
หน้า
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ว.ด.ป.
เกิด
หมายเหตุ
1 เด็กชาย ณัฏฐกฤต หลวงใจ คอมพิวเตอร์ 4 มี.ค. 59  
2 เด็กหญิง มินรญา ไทยคำ มิรา 30 ต.ค. 58  
3 เด็กชาย ปภาวิชญ์ คำชนะ พอชเตอร์ 15 พ.ค. 59  
4 เด็กชาย ณัฐชนน สิทธิสิงห์ ทรั้งค์ 18 พ.ค. 58  
5 เด็กหญิง ปรียาดา ฟ้ากำธร ณดา 17 ต.ค. 58  
6 เด็กชาย ธรรศ แสงท้าว จี 8 ธ.ค. 58  
7 เด็กชาย ธรากร พรรณาไทร หนาว 3 ม.ค. 59  
8 เด็กชาย กิตติศักดิ์ เป็งมูล อิคคิว 31 ก.ย. 58  
9 เด็กชาย เกรียงศักดิ์ แสงท้าว แก้ง 31 ต.ค. 58  
10 เด็กชาย จตุรภัทร วงตา ภูผา 14 ธ.ค. 58  
11 เด็กชาย ปุณณภพ ไชยวุฒิ ไบค์ 21 ส.ค. 58  
12 เด็กชาย ปัณณทัต แซ่เฮ้ง เป็นต่อ    
 
ระดับชั้นอนุบาล 2
ลำดับ คำนำ
หน้า
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ว.ด.ป.
เกิด
หมายเหตุ
1 เด็กชาย พสธร คันทะมูล กาย 19 ส.ค. 56  
2 เด็กหญิง พิชญาภา รักปลื้ม พริ้ง 27 ม.ค. 58  
3 เด็กหญิง พิชญาภัค ทิพย์มาน ลูกพีช 16 ต.ค. 57  
4 เด็กชาย อัศวิน ชัยชะนะ อิฐ 6 ส.ค. 57  
5 เด็กหญิง ทักษอร หมื่นชัย กานต์ 10 พ.ย. 57  
6 เด็กชาย ปภังกร ไตรสูงเนิน นิคกี้ 11 ก.ย. 57  
7 เด็กหญิง พัทรศยา จิน๊ะกาล บีเอ็ม 9 ส.ค. 57  
8 เด็กชาย ธนภัทร ใจทา จูเนียร์ 1 พ.ย. 57  
9 เด็กหญิง วราไพรินทร์ ภัทรวุฒิดิลก เฌอเตม    
10 เด็กชาย สุขสันต์ มหาบุรุษ โยฮัง    
 
ระดับชั้นอนุบาล 3
ลำดับ คำนำ
หน้า
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ว.ด.ป.
เกิด
หมายเหตุ
1 เด็กชาย พชร คันทะมูล กันต์ 19 ส.ค. 56  
2 เด็กชาย กฤษฎา คำเปียง เอฟซี 14 มี.ค. 57  
3 เด็กหญิง ภัทธิรา เขมาชะ อุ๊งอิ๊ง 15 ธ.ค. 56  
4 เด็กชาย สุขสันต์ มหาบุรุษ โยฮัง 1 ต.ค. 57  
5 เด็กชาย ปรัชพร อุณหเลขกะ ทิกเกอร์ 5 ธ.ค. 56  
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ลำดับ คำนำ
หน้า
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ว.ด.ป.
เกิด
หมายเหตุ  
1 เด็กชาย คุณานนท์ แก้วมาลัย เคนโด้ 2 พ.ย. 55    
2 เด็กหญิง ประกายมาส นันยะ ป.ปลา 31 ม.ค. 56    
3 เด็กชาย กวินภพ คำสุกรณ์ กีต้าร์ 30 พ.ย. 55    
4 เด็กหญิง ปวริศา หลวงใจ ไอศครีม 11 ต.ค. 55    
5 เด็กหญิง ญาณิศา ศรีวรรณ ไอเดีย 1 ก.พ. 56    
6 เด็กหญิง ทินภัทร์ สุวรรณรัตน์ กังฟู 10 ก.พ. 56    
7 เด็กชาย ชัยพล สราญบุรุษ แฟร้งค์ 17 ก.ย. 55    
8 เด็กชาย ณรัก เหตะโยธิน ฮัก 20 พ.ค. 55    
9 เด็กหญิง กวินตรา มณีจักร์ ควีน 10 มิ.ย. 55    
10 เด็กหญิง ณัฐณิชา สีมา โฟกัส 26 พ.ย. 55    
11 เด็กหญิง เบญจรัตน์ คำวังสวัสดิ์ ปลายข้าว 22 พ.ค. 55    
12 เด็กชาย ธีรพิชญ์ ประทุมศิลป์สำราญ กะตางค์ 30 ม.ค. 56    
13 เด็กหญิง กานต์สิรี ดวงชื่น ใยไหม 26 ธ.ค. 55    
14 เด็กชาย สิปปกร เสาร์แก่น เสือ 5 ธ.ค. 55    
15 เด็กหญิง โนรีเบญจม์ ปุญญพัฒน์มุนี ไอเดีย 26 ก.ย. 55    
16 เด็กชาย ธนพล พรหมพันเลิศ ท๊อป 26 พ.ย. 55    
17 เด็กชาย ธิติสรณ์ เตชาดล อชิ 19 ก.พ. 56    
18 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ปินตา ปริ๊นซ์ 22 ม.ค. 56    
19 เด็กชาย สุริยา อินกรัด เกมส์ 14 เม.ย. 56    
20 เด็กหญิง เจนจิรา จันทิมา เอมมี่ 25 มิ.ย. 55    
21 เด็กชาย จิรภัทร โรยทั่ว ซี 19 มี.ค. 56    
22 เด็กชาย ณัฐภูมิ บุญเป็ง ภูมิ 3 พ.ค. 56    
23 เด็กชาย กนกพงษ์ บัวนาค ดราก้อน 13 ก.ย. 55    
24 เด็กชาย รณกร เอี่ยมจำรัส ออโต้ 27 ส.ค. 55    
25 เด็กชาย เทียนรวิชญ์ จี๋มะลิ โปเต้ 18 ก.ย. 55    
26 เด็กหญิง ณัฐพร จันทร์ดี น้ำหวาน 31 ต.ค. 55    
27 เด็กหญิง ศศิธร ถาคำติ๊บ นอล 29 ก.ค. 55    
28 เด็กหญิง นิวาริน อินทะจักร์ เปรี้ยว 15 พ.ค. 56    
29 เด็กหญิง ณัฐวิภา ซาวยา หงส์หยก 28 มี.ค. 55    
30 เด็กชาย กิตติธัช อินทร์ต๊ะ ฟีฟ่า 31 ส.ค. 55    
31 เด็กชาย นรายุทธ ปัญาดวง เก้า 25 มี.ค. 55    
32 เด็กชาย รณกร สุรีย์ วายุ 17 ธ.ค. 55    
33 เด็กหญิง ศศิวิมล อารีพงษ์ ทับทิม 23 มี.ค. 56    
34 เด็กหญิง กัณนารี ศรีบุญเรือง ใบหม่อน 29 ต.ค. 55    
35 เด็กหญิง ศุภจิรา ไชยงาม โมจิ 10 พ.ย. 55    
36 เด็กชาย รัชชานนท์ ทาวีลาศ เซเว่น 5 ม.ค. 56    
37 เด็กชาย ตรีภพ วุฒิธรรมกุล ทรีดี 3 ต.ค. 55    
38 เด็กชาย กลวิทย์ ศรีบุญเรือง อิคคิว 12 ก.ย. 55    
39 เด็กหญิง อัมราวาดี ยืนยงคีรีมาศ แมร์รี่ 29 ธ.ค. 55    
40 เด็กหญิง สุชานันท์ จอมภา ใบเตย 6 ก.ค. 55    
41 เด็กชาย ศุภวิทญ์ มูลสมบัติ ภูมิ 9 พ.ค. 56    
42 เด็กหญิง วณิชนันท์ แก้วคำ นัสชี่      
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ลำดับ คำนำ
หน้า
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ว.ด.ป.
เกิด
หมายเหตุ  
1 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ จันทร์ตรี อัยติม 13 มี.ค. 53    
2 เด็กชาย พสิษฐ์ แก้วพรหม จิ๊กซอว์ 22 มิ.ย. 54    
3 เด็กหญิง จิรภัทร ภาระษี ต้นอ้อ 19 เม.ย. 54    
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ลำดับ คำนำ
หน้า
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ว.ด.ป.
เกิด
หมายเหตุ  
1 เด็กหญิง ภานุวัฒน์ กบคำ ข้าวโอ๊ต 16 ก.พ. 54    
               
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ลำดับ คำนำ
หน้า
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ว.ด.ป.
เกิด
หมายเหตุ  
1 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส วงค์หมอก แตงกวา 10 พ.ค. 53    
2 เด็กหญิง พรไพลิน แย้มเจริญ อุ๋มอิ๋ม 5 พ.ค. 53    
3 เด็กหญิง ชนนิกานต์ หน่อน้อย สตางค์ 4 มิ.ย. 53    
4 เด็กหญิง ธัญชนก ทัยกาล แอล 16 พ.ย. 52    
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ลำดับ คำนำ
หน้า
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ว.ด.ป.
เกิด
หมายเหตุ  
1 เด็กชาย เตชัส สมฤทธิ์ เต้ 26 ต.ค. 50    
2 เด็กชาย ณภัทร อุณหเลขกะ หมีพูห์ 1 เม.ย. 51    
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ลำดับ คำนำ
หน้า
ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ว.ด.ป.
เกิด
หมายเหตุ
1 เด็กหญิง พรกมลชนก แย้มเจริญ เอมอร 12 เม.ย. 51  
ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้าทดสอบ ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
สถานที่สอบ
     -  ระดับอนุบาล  ห้องธนาคารโรงเรียน  อาคารประถม 3
     - ระดับประถมศึกษา ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.

มอบตัวนักเรียนใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 10  มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 053-441477
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 510 ครั้ง