ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)
โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)
อนุบาล 1        
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชาย อธิวัฒน์ วรรณะทา  
2 เด็กชาย ศิวกร หมื่อโป  
3 เด็กชาย ปกรณ์ ธัญญะผล  
4 เด็กชาย ธรรศ แสงท้าว  
5 เด็กชาย เกรียงศักดิ์ แสงท้าว  
6 เด็กหญิง สายใย สุขในนิเวศ  
7 เด็กชาย ธราธิป ผ่องแผ้ว  
8 เด็กชาย ณนนท์ สมสุข  
9 เด็กชาย พร้อมพงศ์ ศรีวิไล  
10 เด็กชาย พงศ์พิสุทธิ์ ศรีวิไล  
11 เด็กหญิง ลลิตา แสงหล้า  
         
อนุบาล 2        
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - สกุล   หมายเหตุ
1 เด็กหญิง ธัญชนก มุ่งมาตร  
2 เด็กชาย ไกรวิทย์ อินก้อน  
3 เด็กหญิง รวิสุดา ผ่องแผ้ว  
         
อนุบาล 3        
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - สกุล   หมายเหตุ
1 เด็กชาย ธฤต แก้วภักดี  
2 เด็กหญิง ชลธิชา ตาสีติ๊บ  
3 เด็กชาย ธนโชติ สมเรือน  
4 เด็กหญิง จิรโชติ วิราชไทย  
5 เด็กหญิง กมลชนก กาวีวน  
6 เด็กชาย เกรียงไกร จันทร์แก้ว  
         
ประถมศึกษาปีที่ 1      
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - สกุล   หมายเหตุ
1 เด็กหญิง เนื้อนาบุญ นาวิกา  
2 เด็กชาย ธนบดี พงษ์แปง  
3 เด็กชาย วันเฉลิม ดีเอม  
4 เด็กหญิง เพ็ญนิชชา เดชากว้างไกล  
         
ประถมศึกษาปีที่ 2      
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - สกุล   หมายเหตุ
1 เด็กชาย ณภัทร ยิ้มแฉล้ม  
2 เด็กชาย เกียรติ์กมล เกียรติสุวรรณ  
         
ประถมศึกษาปีที่ 3      
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - สกุล   หมายเหตุ
1 เด็กชาย ศุกร์ธันวา ปอใจ  
         
ประถมศึกษาปีที่ 5      
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - สกุล   หมายเหตุ
1 เด็กชาย ธนาดุล เชื้อพูล  
2 เด็กชาย ชลกานต์ โกมลสิงห์  
3 เด็กหญิง มัลลิกา พิทักษ์คณิตกุล

 
หมายเหตุ  ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
 
ติดต่อสอบถาม 053-441477
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 363 ครั้ง