ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกปฐมวัย

นางเกศสุดา วรรณสุวงค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางกมลชนก ประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางพิมพ์รัตน์ ทิพย์ดวงตา
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวมาลินี อดทน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวดวงทิพย์ ไชยวันดี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสิริพร ศรีวิชัย
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางเจนจิรา ธนรุจิวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางคณิภัสส์ ชาทองยศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางณิรัชญา ทิพย์มาน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางเงินเจียง ธรรมศร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาววิริยา แก้วประพันธ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวธดากรณ์ ผ่องแผ้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4