ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกปฐมวัย

นางสาวเกศสุดา แก้วมาลา
ครู คศ.2

นางกมลชนก ประเสิรฐ
ครู คศ.1

นางพิมพ์รัตน์ ทิพย์ดวงตา
ครู คศ.1

นางสาวมาลินี อดทน
ครู คศ.1

นางสาวดวงทิพย์ ไชยวันดี
ผู้ช่วยครู

นางสาวสิริพร ศรีวิชัย
ครู คศ.1

นางเจนจิรา ธนรุจิวงศ์
ครู คศ.1

นางณิรัชญา ทิพย์มาน
ครู คศ.1

นางเงินเจียง ธรรมศร
ครู คศ.2

นางสาวธดากรณ์ ผ่องแผ้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวณัฐนิชา นวลละออง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ