ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกประถม

นางพนิดา พิมสาร
ครู
หัวหน้าแผนกประถม

นางสาววรรณภา หินเดช
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายปัณณธร ชัยสิทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิรินภา ก้อนธิมา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายเกียรติวสันต์ เขื่อนแก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวธัญวรัตม์ พงษ์พิชัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสถิตาภรณ์ วงศ์เขียว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางนภาพร ฟ้าเลิศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาววธัญญา อินทรีย์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางฤทัยกาญจน์ ไกรโต
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายดุสิต สายปินตา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายธนัชพงศ์ แสงพลสิทธิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายธนากร ฟ้าเลิศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางธัญวรัชน์ นาบุญ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายภานุวัฒน์ ธนะสาร
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกัลยา แสงน้อย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายขจรเกียรติ จันทะพิงค์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวปริญนันท์ ช่างเหลา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนภัสสร ทองเจิม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภิญญาพัชญ์ สัญญาลักษณ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายอลงกรณ์ มะโนธรรม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางฐิวริญณ์ รัตติเจริญวงษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายสุรชัย ใจเรือน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุภัทสร สืบแสน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสายขวัญ ปิมปา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรสสุคนธ์ มณีธร
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเจริญขวัญ ใบงิ้ว
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุรีรัตน์ จันทรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายสุชาติ สืบแสน
ผู้ช่วยครู

นายสมพงษ์ ปลูกงา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู