ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกประถม

นางพนิดา พิมสาร
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกประถม

นายปัณณธร ชัยสิทธิ์
ครู คศ.2

นางสาววรรณภา หินเดช
ครู คศ.1

นางสาวศิรินภา ก้อนธิมา
ครู คศ.1

นางสาวธัญวรัตม์ พงษ์พิชัย
ครู คศ.1

นางสายขวัญ ปิมปา
ครู คศ.1

นางสาวปริญนันท์ ช่างเหลา
ครู คศ.1

นางสาวสุวพิชญ์ สุภา
ครู คศ.1

นางสาวน้ำผึ้ง ใจอินผล
ครู คศ.1

นางฐิวริญณ์ รัตติเจริญวงษ์
ครู คศ.1

นายธนัชพงศ์ แสงพลสิทธิ์
ครู คศ.1

นายดุสิต สายปินตา
ครู คศ.1

นายเกียรติวสันต์ เขื่อนแก้ว
ครู คศ.1

นางฤทัยกาญจน์ ไกรโต
ผู้ช่วยครู

นางสาวเจริญขวัญ ใบงิ้ว
ผู้ช่วยครู

นายสุชาติ สืบแสน
ผู้ช่วยครู

นางสาวกัลยา แสงน้อย
ผู้ช่วยครู

นายภานุวัฒน์ ธนะสาร
ผู้ช่วยครู

นางสาวนภัสสร ทองเจิม
ผู้ช่วยครู

นายสมพงษ์ ปลูกงา
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุทธิกานต์ ปัญญา
ผู้ช่วยครู

นางสาวภิญญาพัชญ์ สัญญาลักษณ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวพรพรรณ ทิวสระแก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวพิมพ์พร ธีธวัชรังสี
พนักงานจ้างตามภารกิจ