ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวบุญฑริกา ชัญญาสกุ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางอำไพ ปัญญาวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวภานุมาศ บัวสาย
ผู้ช่วยครู

นางสาวพรสวรรค์ โพธิสวัสดิ
ผู้ดูแลเด็ก