ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางณัฐนันท์ อาจกล้า
ผู้ช่วยครู

นางสาวภานุมาศ บัวสาย
ผู้ช่วยครู