ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นายราชัน ศรีติ๊บ
ผู้ช่วยสันทนาการ

นายวรวุฒิ แสงคำ
ผู้ช่วยสันทนาการ