ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แม่บ้านและภารโรง

นางมยุรี เทพวงค์
แม่บ้าน

นางบัวแก้ว สุวรรณโกศล
แม่บ้าน

นายมงคล ล่ามคำ
นักการภารโรง