ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศาสตรา ใบงิ้ว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง กองแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายปัณณธร ชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา กิดา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางกัญญา ปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสราวุธ ปานเพ็ชร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปัญญาวัชราวุธ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูรัตนธรรมพินิต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง ใบงิ้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.อ.สุเทพ ปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิกัด ขัติพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พญ.นลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ รัตนทิพยาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยงค์ คำอ้าย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ อินตาวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ