ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดากานดา พูนผล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5